VEDTÆGTER HAU

Netværksforeningen for Designstudierne

 

§ 1
Foreningens navn er HAU – Netværksforeningen for Designstudierne. Dens hjemsted er hos
Universitetsparken 1, 6000 Kolding.

§ 2
Foreningens formål er 1) at stimulere og udvikle interessen for designstudier 2) at bidrage til den
professionelle, faglige og sociale netværksdannelse blandt studerende, kandidater og undervisere
fra designuddannelserne i Kolding, primært på Syddansk Universitet i Kolding 3) at udbrede
kendskabet til designstudier og designuddannelser samt skabe relationer med designfeltet.

§ 3
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmerne, der har
betalt kontingent.
Generalforsamlingen vælger, blandt foreningens medlemmer, en bestyrelse på mindst 5 og højst 9
personer. Heraf skal der skal være minimum én bachelorstuderende, minimum én
kandidatstuderende, minimum én dimittend og minimum én underviser. Formanden vælges
direkte af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger endvidere minimum 5 suppleanter for
bestyrelsen samt én revisor og én revisorsuppleant.
Valg af formand for bestyrelsen sker for en periode på 1 år. Valg af øvrige medlemmer af
bestyrelsen sker for en periode på 2 år, dette med undtagelse af underviserposten i bestyrelsen,
der ligesom formandsposten besættes for et år ad gangen. Den valgte underviser deltager i løbet
af bestyrelsesåret i et møde i kvartalet. På dette møde drøftes emner, som bestyrelsen ønsker
særlig sparring med underviser-medlemmet omkring. Underviser-medlemmet kan derudover
konsulteres pr. mail.
Hvert år skal der mindst være to medlemmer på valg for at sikre mulighed for rotation i bestyrelsen,
hvis andre ønsker at stille op til valg. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Hvis et bestyrelsesmedlem går på orlov fra bestyrelsesarbejder kan vedkommende i særlige tilfælde
(fx barsel eller lignende livsændringer) ved førstkommende generalforsamling vælge at stoppe og
dermed udtræde efter en halv valgperiode (= 1 år). Indtil generalforsamlingen varetages
bestyrelsesmedlemmets arbejde af en suppleant.

§ 4
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober. Dagsorden for ordinær generalforsamling
skal udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen og skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag (forslag sendes til bestyrelsen senest 10 dage forinden
generalforsamlingen)
5. Valg (jf. §3)
6. Eventuelt

§ 5
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. §3) Formanden for bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Næstformanden er stedfortræder hvis formanden er forhindret. Bestyrelsen uddelegerer den
daglige drift til et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6
Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med mindst en
måneds varsel til betalingsfristen for det kommende års kontingentbetaling. Såfremt udmeldelsen
ikke er foreningen i hænde rettidigt, hæfter medlemmet for kontingentet for det kommende år.

§ 7
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Selskabets studentermedlemmer betaler
højst 50 procent af det ordinære kontingent. Nye studerende med studiestart i september får gratis
medlemskab i september og oktober og betaler først medlemskab i slutningen af periodens udløb.
Dette såfremt at de ikke tidligere har været medlemmer, herunder gratis medlemmer, af
foreningen.

§ 8
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller
hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske under samme betingelser,
som anført under §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 9
Regnskabsåret for foreningen er 1. november til 31. oktober.

§ 10
Foreningen kan nedlægges, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette
med to tredjedeles flertal. Foreningens formue kan i tilfælde af nedlæggelse anvendes af
bestyrelsen til støtte af designstudierne.

Senest ændret den 13. november 2018

Menu