VEDTÆGTER HAU

Netværksforeningen for Designstudierne

 

§ 1
Foreningens navn er HAU – Netværksforeningen for Designstudierne. Dens hjemsted er hos
Universitetsparken 1, 6000 Kolding.

§ 2
Foreningens formål er 1) at stimulere og udvikle interessen for designstudier 2) at bidrage til den
professionelle, faglige og sociale netværksdannelse blandt studerende, kandidater og undervisere
fra designuddannelserne i Kolding, primært på Syddansk Universitet i Kolding 3) at udbrede
kendskabet til designstudier og designuddannelser samt skabe relationer med designfeltet.

§ 3
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som består af medlemmerne, der har
betalt kontingent.
Generalforsamlingen vælger, blandt foreningens medlemmer, en bestyrelse på mindst 5 og højst 9
personer. Heraf skal der skal være minimum én bachelorstuderende, minimum én
kandidatstuderende, minimum én dimittend og minimum én underviser. Formanden vælges
direkte af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger endvidere minimum 5 suppleanter for
bestyrelsen samt én revisor og én revisorsuppleant.
Valg af formand for bestyrelsen sker for en periode på 1 år. Valg af øvrige medlemmer af
bestyrelsen sker for en periode på 2 år, dette med undtagelse af underviserposten i bestyrelsen,
der ligesom formandsposten besættes for et år ad gangen. Den valgte underviser deltager i løbet
af bestyrelsesåret i et møde i kvartalet. På dette møde drøftes emner, som bestyrelsen ønsker
særlig sparring med underviser-medlemmet omkring. Underviser-medlemmet kan derudover
konsulteres pr. mail.
Hvert år skal der mindst være to medlemmer på valg for at sikre mulighed for rotation i bestyrelsen,
hvis andre ønsker at stille op til valg. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Hvis et bestyrelsesmedlem går på orlov fra bestyrelsesarbejder kan vedkommende i særlige tilfælde
(fx barsel eller lignende livsændringer) ved førstkommende generalforsamling vælge at stoppe og
dermed udtræde efter en halv valgperiode (= 1 år). Indtil generalforsamlingen varetages
bestyrelsesmedlemmets arbejde af en suppleant.

§ 4
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober. Dagsorden for ordinær generalforsamling
skal udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen og skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag (forslag sendes til bestyrelsen senest 10 dage forinden
generalforsamlingen)
5. Valg (jf. §3)
6. Eventuelt

§ 5
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. §3) Formanden for bestyrelsen vælges af
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Næstformanden er stedfortræder hvis formanden er forhindret. Bestyrelsen uddelegerer den
daglige drift til et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6
Medlemskab er bindende for et år. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og med mindst en
måneds varsel til betalingsfristen for det kommende års kontingentbetaling. Såfremt udmeldelsen
ikke er foreningen i hænde rettidigt, hæfter medlemmet for kontingentet for det kommende år.

§ 7
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Selskabets studentermedlemmer betaler
højst 50 procent af det ordinære kontingent. Nye studerende med studiestart i september får gratis
medlemskab i september og oktober og betaler først medlemskab i slutningen af periodens udløb.
Dette såfremt at de ikke tidligere har været medlemmer, herunder gratis medlemmer, af
foreningen.

§ 8
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller
hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske under samme betingelser,
som anført under §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 9
Regnskabsåret for foreningen er 1. november til 31. oktober.

§ 10
Foreningen kan nedlægges, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette
med to tredjedeles flertal. Foreningens formue kan i tilfælde af nedlæggelse anvendes af
bestyrelsen til støtte af designstudierne.

Senest ændret den 13. november 2018

Menu

Samarbejde med kursusvirksomheden MindRocket.dk

Vi arbejder sammen med mange forskelligartede virksomheder. Et af de måske mere specielle samarbejder vi har, er med kursusvirksomheden MindRocket. Årsagen til at vi kalder det specielt, er pga. det måske falder lidt ude for nummer i forhold til hvad vi normalt beskæftiger os med på designstudierne. MindRocket er ejet af marketingbureauet RiverOnline.dk og Jysk Fynske medier (Danmarks næst største mediehus, som bl.a. ejer JydskeVestkysten).

MindRocket byder ind med særlige kurser til vores medlemmer inden for onlinedisciplinen i Søgemaskineoptimering (SEO), Google Ads, Facebook annoncering og relaterede emner inden for digital markedsføring. Samarbejdet resulterer i, at vores medlemmer kan nyde godt at særlige kurser – specifikt konstrueret til HAU medlemmernes opgaver ude i erhvervslivet, hvor flere arbejder med fx sociale medier. Det betyder, at vores medlemmer har en grundlæggende all-around forståelse for nogle af de mekanismer som er centrale for en god online tilstedeværelse. Derfor, skal der opgraderes på ens digitale skills, så kan vi bestemt anbefale dig at kigge nærmere her.

En særlig tak

En særlig tak skal gå til Søren Borgstrøm, som er forhenværende kandidatstuderende på Syddansk Universitet. Til trods for, at han færdiggjorde sine studier i 2016, forsætter han med at hjælpe de frivillige kræfter på universitet med sin viden om det digitale område.

Søren har foruden at stå for vores samarbejde med MindRocket, afviklet kurser for vores medlemmer og stået for udviklingen af vores nuværende website i samarbejde med vores team af frivillige. Vi ved, at han bruger åndsvagt mange timer på den slags frivilligt arbejde, så at skrive et pænt ord om hans arbejde var det mindste vi kunne gøre!

Når Søren ellers ikke arbejder på andre folks ting (læs: vores), så ved vi at han sidder og brygger på sitet eget lille website i det smug, på sorenborgstrom.dk. Det handler meget om sociale medier, it-sikkerhed og generelle emner inden for det digitale område. Maybe worth a look-see?

Claus Rump fra MindRocket.dk

Claus Rump | Chef for MindRocket.dk
SEO Specialist

Billede af Søren Borgstrøm

Søren Borgstrøm | Adjunkt i E-handel ved Erhvervsakademi Aarhus
Kandidat i Webkommunikation (Cand.it)